Follow Furillen on it's journey through the years

our history

FABRIKEN FURILLEN

Rute Furilden 870

624 58 Lärbro

+46 498 22 30 40

fabriken@furillen.com

THE RESTAURANT

Make a reservation

FRÄMMAT

Dalagatan 54 & Rute Furilden 870

+33 6 38 97 23 65

  • Facebook - Fabriken Furillen
  • Instagram - Fabriken Furillen